Vnitřní dokument

V zařízeních poskytujících sociální služby bylo k dispozici celkem 8 538 míst, z tohoto počtu bylo 2 946 míst v domovech pro seniory (proti roku 2008 o 71 méně), 2 938 míst v domovech se zvláštním režimem (o 1 075 více) a 1 239 míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením (o 233 méně).

Počet neuspokojených žádostí o umístění v zařízeních sociálních služeb každoročně narůstá, na konci roku 2014 bylo v JMK pět tisíc neuspokojených žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem, v počtu není zohledněna možnost podat žádosti do více zařízení.

ZÁVĚR:

Pro sociální a zdravotní služby je důležité rozložení obyvatel. Pro dostatečné využití kapacity stávajících služeb a pro případný rozvoj dalších služeb je podstatné zaměřit se na hustěji obydlené lokality. V budoucnu se díky stárnutí obyvatelstva dá předpokládat, že pro všechny služby, které hospic poskytuje, bude mít dostatek klientů. Vzhledem k nejvyšším přírůstkům počtu obyvatel právě v obcích do 30 km od Brna, je možné v budoucnu předpokládat zvýšený zájem o služby TOS a půjčovny pomůcek. Příležitostí pro hospic je také fakt, že Brno má nejvíce obyvatel v seniorském věku (65 a více let).

3.2.1   Legislativní faktory

Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (dále jen „APHPP“) a pro její činnost jsou závazné Standardy hospicové paliativní péče.

Naši činnost ovlivňuje především zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních službách“), který upravuje po všech stránkách poskytování sociálních služeb a možnost jejich financování. Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, stanoví maximální úhrady, které může poskytovatel vybírat od klientů svých služeb. Tato regulace významně omezuje konkurenční prostředí mezi různými poskytovateli. Již mnoho let je odbornou veřejností a resortem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále také „MZ ČR“) připravován návrh věcného záměru zákona upravujícího řešení dlouhodobé zdravotně-sociální péče. Zákon o dlouhodobé péči, na kterém se v současnosti začíná pracovat, by měl situaci sjednotit a nastavit jednotnou platbu za ošetřovací den.

Náhled do dokumentu: